Maturus o.p.s.

 

Kdo jsme

Maturus, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických
a počítačových dovednostech.

Co chceme

Ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce tzv. „zdravých“. Dostat příležitost ukázat, co v nás je. Nabídnout lidem s handicapem možnost zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné zakázce. Naší snahou je posílit jejich sebevědomí, naučit dovednosti, které v praxi využijí - zvýšit tak šance na pozdější uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Chceme dělat dobrou práci.

Historie

Maturus v roce 2010 založila Nadace Jedličkova ústavu v rámci programu
„Rok jinak“. Program „Rok jinak“ vyhlašuje Nadace Vodafone s cílem budovat
a podporovat kapacitu neziskových organizací prostřednictvím přinášení
know-how z jiných sektorů, především business sektoru. Úspěšní kandidáti získávají možnost realizovat konkrétní projekt u vybrané neziskové organizace. Nadace Jedličkova ústavu ve spojení s Terezou Vajtovou obstála v konkurenci 98 přihlášených organizací a vyhrála tzv. „Divokou kartu“, kdy projekt vybrala veřejnost formou hlasování. Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti škol Jedličkova ústavu. Tyto výrobky dříve každoročně nabízela firmám
a veřejnosti Nadace JÚ; veškeré práce s tímto spojené zajišťovali zaměstnanci Nadace JÚ či dobrovolníci. Díky vzniku sociální firmy získali zaměstnání
a přebrali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z Jedle tak posíláme
do světa obohacené o další poselství.

Můžeme se prokázat

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Je hodnocením spolehlivosti udělovaným Asociací veřejně prospěšných organizací AVPO. Značku uděluje nezávislá rada hodnotitelů na základě komplexního hodnocení organizace. Je udělována  na dobu tří let. Je známkou toho, že naše firma adekvátně hospodaří se svěřenými prostředky, pracuje na svém dalším rozvoji a odpovědně naplňuje své poslání.
Je doporučením pro potencionální dárce i zákazníky.www.znackaspolehlivosti.cz

Jsme členy

AVPO

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. Maturus, o.p.s. je členem od r. 2011. Organizace, které mají zájem o členství
v asociaci o sobě musí poskytnout údaje přesahující rámec současných zákonných povinností, účelem tohoto opatření je jasně deklarovat transparentnost těchto organizací.www.avpo.cz

Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další složky společnosti včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. Členem Asociace je na 70 významných organizací napříč všemi sektory a regiony ČR a další přibývají.

A-CSR přijala deset základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN. Je nejvyhledávanějším informačním portálem o společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelném podnikání v České republice. Více na www.spolecenskaodpovednost.cz.

Tessea

TESSEA ČR, z.s.  je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.www.tessea.cz